АРХЕОН Архитекти и Инженери

Услуги
  идеен проект
 • анализ на изходните данни
 • определяне на изискванията на клиента
 • функционално пространствена концепция
 • дизайн и визуализации на проекта
  технически проект
 • съгласуване на всички части на проекта
 • окончателна проектосметна документация
 • спесификации и количествени сметки
 • времеви графици
  одобряване на проекти
 • изработка на подробни устройствени планове
 • одобряване на проектите по инстанции
 • снабдяване с оценка за съответствие на проектите
 • снабдяване със строително разрешение
  авторски надзор
 • надзор на строителната площадка
 • екзекутивна документация за разрешение за ползване