АРХЕОН Архитекти и Инженери

ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ПРЕРАБОТКА НА МЕСО

Яребична, Варна, България

Сградата се състои от три нива и се разполага в рамките на ограничителните строителни линии за имота установени с ПУП-ПРЗ. Всички нива са свързани по между си с вътрешни стълби и подемници осигуряващи изискуемите по технологен проект връзки. Сградата е със стоманобетонна конструкция. Всички ограждащи външни стени и всички вътрешни стени се изпълняват от стоманени панели с пълнеж от XPS. Всички външни стени в подземен етаж се изпълняват от стоманобетон. Покривната констукция е стоманена, защитена до граница на пожароустойчивост 60мин. със саморазбухваща се пожарозащитна боя.

Автор: арх. Николай Каменов
Детайли:
  • Площ: 2066 m2
  • Година: 2005
  • Клиент: ПРОМЕС ООД